Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн)
НазваниеНижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн)
Дата публикации17.10.2016
Размер9,76 Kb.
ТипЗадача
ТЕМА 2

Задача 1 Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн):

Особисті видатки на споживання 50

Чисті інвестиції 6

Державні закупівлі товарів і послуг 20

Рента З

Прибуток акціонерних підприємств 10

Відрахування на споживання капіталу 6

Процент 8

Непрямі податки на бізнес 4

Заробітна плата 42
Трансферні платежі 6

Доходи індивідуальних власників 12
Чистий експорт З

Чисті іноземні факторні доходи,

зароблені за кордоном 2

а) Обчисліть ВВП як суму видатків і суму доходів.

б) Внесіть необхідні поправки до ВВП, щоб отримати валовий
національний продукт.

в) Обчисліть національний дохід (1) вирахуванням відповідних компо­нентів із валового національного продукту і (2) додаванням до­ходів, що становлять національний дохід.

Відповідь

а)ВВП як сума видатків = [50 + (6 + 16) + 20 + З =95

доходів = 3 + 10 + 16 + 8 + 42 + 12 = 95

б)ВНП = 95 + 2 = 97.

в)НД = 97 - 16 - 4 = 77; НД = [3 + 10+ 8 + 42 + 12 + 2] = 77

Задача 3 У 1990 р. номінальний ВВП Багатії становив 400 млрд грн. У 2002р дефлятор ВВП дорівнював 2,0 відносно 1990. Реальний ВВП за 1990-2002 рр. збільшився на 50%. Обчисліть обсяг номінального ВВП у 2002 р.

Відповідь 1200 млрд грн
Задача 4 Використайте наведені дані для Багатії, щоб обчислити: а) кіль­кість робочої сили у 2001 і 2002 рр.; б) офіційний рівень безробіття у 2001 і 2002 рр. в) Якщо природна норма безробіття становить 6,6%, то яким є циклічне безробіття у 2001 і 2002 рр. ?


Показник, млн

2001 р.

2002 р.

Населення

49,2

49,5

Кількість зайнятих

22,1

22,2

Кількість безробітних

2,2

2,3

Відповідь

а)Кількість робочої сили у 2001 р. — 24,3 млн, у 2002 р. — 24,5 млн.

б)Офіційний рівень безробіття у 2001 р. - 9,1%, У 2002 р. - 9,3%.

в)Циклічне безробіття у 2001 р. - 2,5%, у 2002 р. - 2,7%.
Задача 5 У гіпотетичній економіці виробляють і споживають лише три блага - хліб, джинси і книги. У таблиці наведено даніі про їхню кількість і ціну (за одиницю) за два роки. Приймаючи 2000рік за базовий обчисліть для кожного з років такі показники:

а) номінальний і реальний ВВП;

б) індекс споживчих цін і дефлятор ВВП.


Благо

2000 р.

2010 р.

ціна, гри

кількість

ціна, гри

кількість

Хліб

1

500 000

2

400 000

Джинси

100

6000

140

8000

Книги

25

15 000

40

18 000

Відповідь

а) Номінальний і реальний ВВП у 2000 р. дорівнювали один одному і становили 1’475’000 грн = [(1 х 500 000) + (100 х 6000) + (25 х 15 000)].

б) Індекс споживчих цін і дефлятор ВВП у 2000р. Дорівнювали 1. У2010 р. ІСЦ становитеме 165,4%, а дефлятор ВВП=160%.

ТЕМА 4

Задача 1 Використовуваний дохід дорівнює 500 грн, і на споживання ви­трачають 400 грн. За доходу у 800 грн величина споживання ста­новить 600 грн. Визначте MPC і MPS.

Відповідь MPC=(600-400)\(800-500) = 2/3; MPS=1/3
Задача 2 Поточний використовуваний дохід особи становить 15 000 грн за рік, а майно — 50 000 грн. Гранична схильність до споживання по­точного доходу — 0,8, а майна — 0,025. Автономне споживання дорівнює1000 грн. Вирахуйте обсяг споживання особи за кейнсіансь-кою функцією споживання та гіпотезою життєвого циклу.

Відповідь С за Кейнс.=1000+0,8*1500=13000

С за гіп. Жит. Циклу = 0,025*50000+0,8*15000= 13250
Задача 3 Припустімо, що деяка особа має тепер 45 років, а її трудове жит­тя почалося з 25 років. Ця особа сподівається прожити до 85 ро­ків і планує вийти на пенсію у 65 років. Щорічний дохід спожи­вача становить 12 000 грн за рік, а його майно — 40 000 грн. Обчисліть річний обсяг споживання особи згідно з моделлю жит­тєвого циклу.

Відповідь Трудовий період (R) становить 40 років (R= 65 — 25). Життєвий цикл (L) дорівнює 60 рокам (L = 85 — 25). Гранична схильність до споживання майна (a) дорівнює:

а = 1/(1-7) = 1/85 - 45 - 0,025;

b = (R-T)/(L-T) = 65 - 45/85 - 45 = 20/40=0,5.

Річний обсяг споживання цієї особи становитиме:

С = 0,025 *40 000 + 0,5*12 000 = 1000 + 6000 = 7000 (грн).
Задача 4 Компанія купує вантажівки по 50 000 грн за штуку і надає їх в оренду іншим компаніям. Для купівлі вантажівок компанія бере позику, тому їй доводиться сплачувати за неї процент у розмірі 10% річних. Ціни на автомобілі зростають на 8% за рік. Норма амортизації вантажівки становить 20% за рік. Обчисліть витрати на одиницю капіталу в цій компанії.

Відповідь Витрати на капітал = 50 000 х0,1 =5(тис.грн).

Втрати від амортизації = 50 000 хО,2 = 10 (тис. грн).

Вартість кожного автомобіля як активу збільшується за рік на

4000 = (50 000 х 0,08) грн.Отже, витрати на од. капіталу дорівнюють 5000 грн + 10 000грн - 4000 грн = 11 000 грн.
ТЕМА 5

Задача 1 Нехай обсяг капіталу становить 250 одиниць, норма амортизації — 10%, а обсяг національного продукту — 50 одиниць. За якого рів­ня заощаджень обсяг капіталу не змінюватиметься?

Відповідь S=h*k/y=0,1*250/50=0,5=50%

Задача 2 Припустімо, що обсяг продукції на працівника становить п'ять одиниць, а виробнича функція є y=√k. Сумарний обсяг капіта­лу дорівнює 500 одиницям. Яка чисельність робочої сили?

Відповідь k=y^2=25; L=K/k=500/25=20. L=20
Задача 3 Припустімо, що виробнича функція є у = √к, рівень заощадження — 40%, а норма амортизації — 10%. Який стаціонарний обсяг капіталу?

Відповідь k*=s*y/h=0,4√к / 0,1=4√к ; k=16
Задача 4 Нехай національні економіки двох країн — Багатії та Бідасії — описує така виробнича функція: у = у√к . Рівень заощаджень у Ба­гатії становить 22%, темпи зростання робочої сили — 2%, а в Бідасії, відповідно, 12 і 3%. В обох країнах норма амортизації дорівнює 6%, а темпи науково-технічного прогресу — 3%. Виз­начте стаціонарний обсяг капіталу в обох країнах.

Відповідь Стаціонарний обсяг капіталу в Багатії — 4, а в Бідасії — 1
Задача 5 Граничний продукт капіталу становить 0,5, а граничний продукт праці — 3. Капітал збільшується на 40 одиниць, а робоча сила — на 10. Наскільки зросте обсяг національного продукту?

Відповідь ∆Y= MPL* ∆L+MPK* ∆k=3*10+0,5*40=50; ∆Y=50
Задача 6 Темп приросту національного продукту становить 3%, а частка капіталу в національному продукті — 0,3. Нехай чисельність ро­бочої сили зросла на 1%, а обсяг капіталу — на 2%. Обчисліть залишок Солоу

Відповідь ∆A/A=∆Y/Y-a(∆K/K)-(1-a) ∆L/L= 0,03 - 0,3 * 0,02 - 0,7 * 0,01= 0,017 або 1,7%
ТЕМА 6
Задача 1 Припустімо, що курс гривні до російського рубля становить: 1 гривня = 6 рублям. Українські фірми експортують товар А в Росію, який коштує там 420 рублів. Російські фірми також ви­робляють продукт А та експортують його в Україну, де його ціна становить 70 грн. Обсяг експорту товару А фірмами обох країн однаковий — 50 тис. одиниць. Напередодні виборів в Україні курс гривні щодо рубля знизився до 1 : 5,5. Визначте розмір додаткового доходу, який отримують фірми однієї з країн унаслідок зміни курсу

Відповідь Виторг українських фірм у Росії від продажу товару А становить 21 млн рублів. Вітчизняні фірми обміняють рублі на гривні за курсом 1 : 5,5 і от­римають 3818 тис. грн. За старим курсом вони отримали би 3,5 млн грн. Отже, українські фірми матимуть додатковий дохід у сумі 318 тис. грн (3,818 млн — 3,5 млн). Втрати російських фірм від поцінування рубля становитимуть 1,75 млн рублів.

Задача 5 Індекс споживчих цін у Багатії у 2001 р. становив 7%, а у Бідасії — 103%. Курс валюти Багатії до валюти Бідасії упродовж року не змінився. Чи змінився індекс реального обмінного курсу валюти Ба­гатії 2001 р. ? Якщо змінився, то наскільки ?

Відповідь Індекс реального обмінного курсу валюти Багатії у 2001 р. змінився. Він зріс на 1,04%.
ТЕМА 7
Задача 1 Рецесійний розрив становить 5 млрд грн, а фактичний ВВП — 100 млрд грн. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,8. Обчисліть величину природного ВВП.

Відповідь Знайдемо мультиплікатор видатків. У нашій задачі він становить 5. Приріст доходу, ∆Y, дорівнює 25 млрд грн. Отже, природний ВВП становить 125 млрд грн (100+25).
Задача 2 У національній економіці відсутні державна діяльність та екс­портно-імпортні операції. її характеризують такі дані:Y=C+I ;C=800+0,8Y; I= 150.

Визначте:

а) рівноважний рівень доходу;

б) рівноважний рівень споживання і заощадження;

в) якщо обсяг національного виробництва становить 4115, то яким
буде приріст інвестицій у запаси ?

г) якщо інвестиції збільшаться до 115, то як зміниться рівноважний обсяг виробництва ?

Відповідь а) Обчислимо рівноважний рівень дох: Y= 800+0,8*Y-150. Звідси: Y= 4750.

б) Рівновага досягається за рівності заощаджень та інвестицій. Отже,
S=I=150.Рівноважний рівень споживання дорівнює: С = Y – S = 4750-150 = 4600. Рівноважний рівень споживання можна обчислити і на підставі функ­ції споживання: С = 800 + 0,8*4750 = 4600.

в) Якшо обсяг національного виробництва дорівнює 4775, а його рівно­
важний рівень 4750, то приріст інвестицій у запаси становитиме 25.

г) Якшо інвестиції збільшаться до 175, то рівноважний ВВП зросте на 125.

[∆I*m] = 25*5 = 125.

Задача 3 Нехай національну економіку описус система рівнянь:

Y=C+I+G; С= 150+0,8(Y-T); I= 190; G = 250; T= 150

Визначте:

а) рівноважний рівень доходу;

б) якщо У = 2500, то наскільки збільшаться інвестиції у запаси.

Відповідь а) Рівноважний рівень доходу дорівнює 2350

У= 150 - 0,8*(У- 150) + 250 + 190. Звідси: У= 2350

6) Якшо У= 2500. то інвестиції у запаси збільшаться на 150

150=(2500-2350)
Задача 6 Нехай у національній економіці функція споживання має вигляд С= 200+0,75(Y-T) Заплановані інвестиції становлять 100 гро­шових одиниць, державні видатки і податки — також по 100. Яким є рівноважний рівень доходу?

Відповідь У = 200 + 0,75(У - 100) + 100 + 100. У= 1300.

Отже, рівноважний рівень доходу становить 1300
ТЕМА 9
Задача 1 Кількість населення країни становить 50 млн осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 60%. Один зайнятий створює за рік продукції на 20 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 564 млрд грн. Природна норма безробіття — 5%. Визначте рівеньбезробіття і ВВП-розрив.

Відповідь Робоча сила країни становить 30 млн осіб (50 млн*0,6)

Кількість зайнятих = 564 млрд грн : 20 тис грн = 28,2 млн осіб

Кількість безробітних = 30 - 28,2 = 1,8 (млн осіб)

Рівень безробіття = (1,8/30) х 100% = 6%.

Природний ВВП = (30 млн осіб*0,95)*20 тис. грн = 570 млрд грн

ВВП-розрив = 570 - 564 = 6 (млрд грн).

Отже, рівень безробіття становить 6%, а ВВП-розрив - 6 млрд грн.
Задача 4 Природна норма безробіття становить 6%, а його фактичний рівень — 8%. Визначте ВВП-розрив за умови, що коефіцієнт чутли­вості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,5, а Фактичний ВВП становить 950 млн грн.

Відповідь Знайдемо відсоток відхилення фактичного ВВП від природного внаслі­док циклічного безробіття: b*(Б’-Б*) = 2,5*(8-6) = 5%.

Тепер можна обчислити природний ВВП:

(ВВП* - ВВП) / ВВП = b*(Б’-Б*) = (ВВП - 950) / ВВП*=0,05
ВВП* = 1 млрд грн,

ВВП-розрив = b*(Б’-Б*)*ВВП* = 2,5*(8-6)*1000= 50 млн грн

Або ВВП-розрив = 1000 - 950 = 50 (млн грн).

Задача 5 Чисельність населення країни становить 50 млн осіб. Із них 12 млн — діти до 16 років, а також особи, що перебувають у три­валій ізоляції. 14 млн вибули зі складу робочої сили, 3 млн — без­робітні і 0,5 млн — працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу. На підставі цих даних визначте рівень без­робіття та величину робочої сили.

Відповідь Величина робочої сили = 50 - 12 - 14 = 24 (млн осіб)

Рівень безробіття = (3/24)*100% = 12,5%.

Дані про зайнятих неповний робочий день є надлишковими для цієї задачі.

Задача 6 Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов: чисельність населення країни становить 50 млн осіб;

населення у віці до 16 років, а також особи, що перебувають

у тривалій ізоляції, — 12 млн;

природний ВВП — 470 млрд грн;

природна норма безробіття — 6%;

фактичний ВВП становить 90% природного ВВП:

особи, що вибули зі складу робочої сили. — 13 млн.

Відповідь Робоча сила = 50-12-13 = 25 (млн осіб).

Зайняті за природної норми безробіття становлять 23,5 млн осіб.

Виробіток на зайнятого: 470 млрд грн : 23,5 млн = 20 (тис. грн).

Фактичний ВВП = 470*0,9 = 423 (млрд грн).

Тепер можна знайти чисельність зайнятих:

423 млрд грн : 20 тис. грн = 21,15 (млн осіб).

Безробітні = 25 - 21,15 = 3,85 (млн осіб).

Рівень безробіття = (3,85 : 25) х 100% = 15,4%.
ТЕМА 14
Задача 1 Економіку Багатії характеризують такі параметри:

експорт товарів становить 850;

імпорт товарів становить 820;

резиденти країни отримують доходи від іноземних інвестицій у формі виплати процентів із-за кордону — 320;

видатки резидентів країни на туризм становлять 350;

доходи даної країни від туризму дорівнюють 280;

країна виплачує зарубіжним інвесторам дохід у сумі 200;

перекази капіталу, отримані резидентами Багатії, — 180;

перекази капіталу резидентами Багатії нерезидентам — 230;

прямі інвестиції нерезидентів в економіку Багатії — 200;

прямі інвестиції резидентів Багатії за кордоном — 220.

а) Обчисліть сальдо поточного рахунку, сальдо рахунку капіталів і
фінансів без статті «Резервні активи» і сальдо підсумкового балансу
країни.

б) Визначте зміни величини офіційних золотовалютних резервів
країни.

Відповідь а)Сальдо поточного рахунку = (850 + 320 + 280) - (820 + 350 + 200)= + 80.

Сальдо рахунку капіталів і фінансів = (180 + 200) - (230 + 220) = -70 Сальдо підсумкового платіжного балансу = +80 + (-70) = +10.

б)Оскільки підсумковий платіжний баланс активний, то офіційні золо­товалютні резерви країни збільшаться на 10. У статті «Резервні активи»
буде зроблено запис на цю суму зі знаком мінус (-10). Це дебетова опе­рація.

Похожие:

Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн) icon19. Минерально-сырьевые ресурсы Китая
Китай вкладывает большие средства в поиск и разведку месторождений. Так, в 2001 г на эти цели было израсходовано 22,7 млрд юаней...
Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн) iconВизначте з графіка: а Чому рівне автономне споживання?
...
Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн) iconКинотеатр Кинопалац Адрес
Переоборудован и зрительский зал, теперь в нём 122 комфортных кресла и одинаково превосходная видимость с любого места. Есть попкорн-...
Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн) iconИсходные данные для курсовой работы «Производственные функции»
В таблицах 1, 2 и 3 приведены данные за 10 лет о выпуске валовой продукции (ВП(Z), млн грн), стоимости основных производственных...
Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн) iconОбъем и изменение валового внутреннего продукта 1995

Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн) iconЧи є число 5 натуральним числом?
Записати у вигляді числового виразу вартість покупки, якщо купили 15 виделок по 7 грн за штуку
Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн) iconОпределите из графика: а Чему равно автономное потребление?
При каком значении располагаемого дохода потребительская задолженность составит 15 млн грн.?
Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн) iconСтоимость 2500р
Актуальность темы исследования. Влияние макроэкономических факторов на фирму обуславливается общей динамикой валового внутреннего...
Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн) iconА. Н. Фоменко Метод расчета валового рентного множителя для объектов недвижимости
Как известно, валовой рентный множитель (врм) это среднестатистическое отношение рыночной цены к потенциальному или действительному...
Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн) iconОпределите из графика: а Чему равно автономное потребление?
При каком значении располагаемого дохода объем сбережений текущего периода будет 100 млн грн.?
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
dopoln.ru
Главная страница